Amit Samandarov

team bg.png
Yahav Levy

Yahav Levy

Mentor @ Lab 42 - 8200 impact

team bg.png
Shachar Greenfeld

Shachar Greenfeld

Mentor @ The Designit course

team bg.png
Shani Dresher

Shani Dresher

Mentor @ The Designit course

team bg.png
Gilly Bahat Eshkol

Gilly Bahat Eshkol

Mentor @ The Virtual Design Experience

team bg.png
Dr. Vered Pnueli

Dr. Vered Pnueli

Mentor @ The Virtual Design Experience